Članovi našeg tima

Stručni kadar čini tim visokoobrazovanih stručnjaka, među kojima je pet ovlašćenih revizora sa dugogodišnjim iskustvom u privredi koja poseduju licencu Komore ovlascenih revizora.

RUKOVODEĆI PARTNER I DIREKTOR DRUŠTVA
Jovanović Jagoda

Licencirani ovlašćeni revizor sa iskustvom stečenim dugogodišnjim radom u reviziji, preko 20 godina; odnosno sa početkom revizije u našoj zemlji počinje da radi u oblasti revizije i uslugama srodnim reviziji. Takođe ima više od 17 godina iskustva na poslovima računovodstva i finansija i rukovodećim funkcijama u privredi. U septembru 2005. godine osniva Preduzece za reviziju „DIJ-AUDIT“ d.o.o, Beograd.

Dokazi kontinuiranog usavršavanja u ovoj obasti jesu brojni sertifikati: „The Introduction to modern management accounting“, izdat u skladu sa programom ACCA 1992. godine; „Menagment accounting“, izdat u skladu sa programom ACCA-PHARE 1995. godine; sertifikat Saveza računovođa i revizora Srbije izdat 1996. godine, kojim stiče zvanje „revizor“.

PARTNER
Medulović Bojana

Bojana je licencirani ovlašćeni revizor i odgovorna je za pružanje usluga revizije, izrade studija o transfernim cenama i savetodavnih usluga iz oblasti računovodstva, revizije i poreza. Iskustvo je stekla tokom jedanaest godina rada u Russell Bedford DIJ-u (Dij Audit-u) na poslovima izvođenja revizije finansijskih izveštaja, revizije projekata, revizije budžetskih korisnika, revizije donacija, posebnih revizija, procene kapitala i biznis planova.

PARTNER
Medulović Nikola

Nikola je licencirani ovlasćeni revizor sa više od deset godina radnog iskustva u oblasti revizije, poreza, finansija i konsaltinga. Iskustvo je stekao obavljanjem revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije kod velikog broja pravnih subjekata iz raznih oblasti, kao i na poslovima revizije finansijskih izveštaja budžetskih korisnika, izradi studija o transfernim cenama, reviziji projekata, izradi planova reorganizacije i restrukturiranja, kao i na pružanju konsultanskih usluga iz oblasti računovodstva, revizije i poreza.

PARTNER
Radmila Stamenić Bašić

Licencirani ovlašćeni revizor sa iskustvom stečenim dugogodišnjim radom u reviziji, preko 30 godina, odnosno sa početkom revizije u našoj zemlji kao i u uslugama srodnim reviziji. Dokazi kontinuiranog usavršavanja u ovoj obasti jesu brojni sertifikati: „The Introduction to modern management accounting“, izdat u skladu sa programom ACCA 1992. godine; „Menagment accounting“, izdat u skladu sa programom ACCA-PHARE 1995. godine; sertifikat Saveza računovođa i revizora Srbije kojim stiče zvanje „revizor“, dok 1996. godine, stiče zvanje “ovlašćeni revizor“ od strane Ministarstva finansija.

Pored revizije banaka i finansijskih organizacija radila je i na utvrđivanju unutrašnjih dugova i njihovoj multilateralnoj kompenzaciji, projekte revizije boniteta bankarskog sistema, njihovu procenu za potrebe Narodne banke, kao i procenu vrednosti kapitala i restrukturiranje velikog broja komitenata, kao i na poslovima izvođenja revizije finansijskih izveštaja privrednih organizacija, reviziji projekata, revizije budžetskih korisnika, revizije donacija i nevladinih organizacija.

PARTNER
Momčilo Ristić

Momčilo je Master diplomirani ekonomista i poseduje Licencu ovlašćenog revizora. Odgovoran je za revidiranje finansijskih izveštaja, proveru i analizu internih kontrola poslovnih procesa u društvima, analizu dokumenata prikupljenih u reviziji finansijskih izveštaja i izradu revizorskih izveštaja. Radno iskustvo je započeo u računovodstvu, gde je stekao osnovna znanja, koja je nadogradio kroz višegodišnje iskustvo u reviziji finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije kod mnogih pravnih subjekata iz raznih oblasti.

SENIOR REVIZOR
Jovanović Mirjana

Ima jedanaest godina iskustva na poslovima revizije. Odgovorna je za revidiranje finansijskih izveštaja, proveru i analizu internih kontrola poslovnih procesa u društvima, analizu dokumenata prikupljenih u reviziji finansijskih izveštaja i izradu revizorskih izveštaja. Takođe je angažovana na reviziji projekata i prevođenju svih vrsta izveštaja koje su delatnost preduzeća. Trenutno je na programu Komore ovlašćenih revizora za sticanje zvanja Ovlašćeni licencirani revizor.

Spoljni saradnici

Pored stalno zaposlenih radnika, naše Društvo sarađuje sa širokim spektrom spoljnih saradnika iz raznih oblasti kao što su advokati, procenitelji, stečajni upravnici, aktuari i slično.